Utdanning og yrkesveiledning/Karriereveiledning

Yrkesfaglige utdanningsprogram  

Videregående utdanning som gir yrkeskompetanse med fagbrev.                                                                                                                

 

På de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det en del timer med teoretiske fag. Uansett hvilket av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene du har valgt, må du ha et bestemt antall timer med fellesfag.

Fellesfagene på vg 1, er: norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving.

Det er mulig å få fagbrev/svennebrev i ca 150 yrker. Det mest vanlige utdanningsløpet på yrkesforberedende utdanninger er to år ved en videregående skole, (vg1 og vg 2) og deretter to år praksis som lærling i en godkjent lærebedrift. Denne opplæringen heter fagopplæring. Du blir kalt lærling den tiden du går i lære.  

 

 

 

Veien til fagbrev 
 

 

Vg1

 

 

Vg2

 

 

Vg3/Vg4
læretid -
opplæring og
verdiskapning i
bedrift med lønn

 

 

Fagbrev

 

     

 

Bedriftene som tar inn lærlinger foretrekker søkere med lavt fravær fra videregående skole.  Søkere som har karakteren god i orden og atferd, og som har bestått i alle fag.

Når lærekontrakten er underskrevet med bedriften, starter fagopplæringen. Du får lønn for det arbeidet du gjør.  Det første halvåret får du 30 % av nyutdannet fagarbeiders lønn, lønnen øker gradvis hvert halvår. Det settes krav både til oppmøte, orden, samarbeidsevne og innsats for at bedriften skal være fornøyd med deg som lærling

Etter å ha fullført læretiden i en bedrift må du bestå en prøve. Prøven kan gå over flere dager, og blir kalt en fagprøve eller svenneprøve. Det heter svenneprøve i håndverkspregede fag og fagprøve i andre fag.

Ved bestått fagprøve får du utdelt fagbrev/ svennebrev/vitnemål.

Fagbrevet er et bevis på at du har kompetanse til å arbeide med faget/yrket.

Selv om ikke alle fag fra vg1 og/eller vg2 er bestått, kan du som lærling gå opp til fagprøve, men du vil ikke få utdelt fagbrev. Gjennom lærekontrakten har du som lærling forpliktet deg til å ta opp igjen fag som ikke er bestått

 

 

Krav til fagbrev/svennebrev

Fagbrev/svennebrev er dokumentasjon på bestått fagprøve/svenneprøve.

I enkelte tilfeller er det mulig å bli fritatt for kravet til bestått karakter i inntil to fellesfag.

Følgende vilkår må være oppfylt for at fritak kan innvilges:

• ha vært fritatt for vurdering med karakter i faget/fagene i grunnskolen

• ha vært fritatt for vurdering med karakter i faget/fagene i den

   videregående skole ( dette gjelder kun for sidemål/nynorsk og praktisk

   kroppsøving)

• spesifikke lærevansker (uttalelse fra PPT av nyere dato er påkrevd)

 

Før søknad om unntak etter punkt c) kan bli behandlet, skal det ligge til grunn en sakkyndig vurdering fra den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Fylkeskommunen avgjør søknader om unntak i samsvar med nevnte vilkår. Vedtak kan tidligst gjøres i forbindelse med overgangen til læreforhold.

Det kan ikke bli gitt forhåndsløfte om unntak etter denne regelen

(opplæringsloven § 3-67)

 

                                                               

Yrkeskompetanse uten fag/svennebrev                   

Opplæring i fag som ikke hører inn under lærefag fører fram til yrkeskompetanse uten fagbrev /svennebrev.

Du følger da tre års opplæring i videregående skole vg1/ vg2/vg 3, med praksisperioder i bedrift. Du får vitnemål som dokumentasjon på at du har bestått. Vitnemålet gir ikke studiekompetanse.

 

Titler på yrkeskompetanse uten fagbrev /svennebrev:

Agronom

Apotektekniker

Fotterapeut

Gartner

Helsesekretær

Hudpleier

Interiørkonsulent

Mediedesigner

Pianostemmer

Romteknolog

Tannhelsesekretær

Utstillingsdesigner                      

Lærekandidat

Er du er interessert i et yrke, men tror det kan bli vanskelig å lære alt som står i læreplanen? Dersom du får kontrakt med en lærebedrift kan du få opplæring i deler av planen og bli lærekandidat. Opplæringen du får som lærekandidatskal skal kunne gi deg jobb i faget, men du vil ikke få full yrkeskompetanse.  Du vil da få et opplæringsbevis som lærekandidat. 

 Dersom du senere skulle ønske å ta fagbrev, er det muligheter for å bygge videre på den kompetansen du allerede har fått som lærekandidat.

Påbygging til generell studiekompetanse   

Generell studiekompetanse gir mulighet for opptak til de fleste studier ved høyskoler og universiteter. For opptak til visse studier kreves spesiell studiekompetanse, med fordypning i matematikk og/eller andre realfag.

 Du som går på et yrkesfaglig studieprogram kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har: 

•fullført og bestått Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller

•oppnådd yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev eller

•oppnådd yrkeskompetanse uten fag- eller svennebrev

For å få best mulig utbytte av skoleåret er det viktig at du har en betydelig evne til å motivere deg selv. Påbygging til generell studiekompetanse er et svært teoretisk skoleår med store krav til egen innsats og lesning.  

 

Karriereveiledning /utdanning og yrkesveiledning       

Rådgiver er en du kan snakke med for å klargjøre din situasjon, diskutere alternativer, se på konsekvensene av forskjellige valg, finne ut noe om hva du vil, og se på muligheter og begrensninger i forhold til å nå målene du har satt deg.

Når du skal bestemme seg for et yrke kan det være flere hensyn å ta: evner, verdier, interesser, muligheter til å få jobb, lønn, karrieremuligheter, og framtidsutsikter innenfor yrket. Det har blitt vanlig å bytte jobb flere ganger i løpet av livet, og ofte er det arbeidstakeren selv som tar initiativ til dette.

Hva kan du tenke deg å arbeide med?

Hvem skal du bli?

Ønsker du karriereveiledning /utdanning og yrkesveiledning kan du ta kontakt med rådgiver på yrkesfag eller rådgiver på studieforberedende.