Fylkesveger i Nordland

Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune eier 4100 km fylkesveg, og er den største vegeieren i Nordland. Forvaltningen av fylkesvegene har til nå skjedd i samarbeid med Statens vegvesen, men fra 1. januar 2020 overtar Nordland fylkeskommune alt ansvar for drift, vedlikehold og investering. Trafikksikkerhetsarbeid inngår også i fylkeskommunenes ansvar.

 

Klikk for stort bilde

 

I Nordland er det:

4100 km fylkesveg
3540 km kommunal veg
1225 km statlig veg
 

Hvem bestemmer

Det er fylkesrådet og fylkestinget som avgjør hvor mye midler som skal brukes til vegformål og hvordan midlene skal fordeles mellom investeringer, vedlikehold og drift på fylkesveger og til drift av fylkesferjene.
 
Statens vegvesen har fram til nå hatt det administrative ansvaret for alt arbeid med fylkesveger og fylkesferjer, på samme måte som med riksvegene. Denne modellen kalles sams vegadministrasjon. 
 
Statens vegvesen rapporterer direkte til fylkesrådet. Dette på lik linje med fylkeskommunens øvrige avdelinger. Fra 1. januar 2020 overtar Nordland fylkeskommune alt ansvar for drift, vedlikehold og investering av fylkesveg.
 

Økonomi

Utgiftene for tiltak på fylkesvegene belastes fylkeskommunens respektive utgiftskapitler i samsvar med vedtatte bevilgninger.

De årlige bevilgningene til drift og vedlikehold samt investeringer til fylkesvegene vedtas hvert år på fylkestinget i desember i egen sak om økonomiplan.
 
 

Ansvarlig

Avdelingsdirektør Midtre Hålogaland
  •   905 24 001
Avdelingsdirektør Nordland
  •   911 54 255